જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી
સુરત
Doe. Surat | Write To Information

Write To Information

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫નો અમલ ૧૨–૧૦-૨૦૦૫ થી શરૂ થનાર છે. આ અધિનિયમની કલમ-૪ મુજબ દરેક જાહેર સત્તા મંડળે આ અધિનિયમ અમલમાં આવે તે તારીખ સુધીમાં કલમ-૫(બ) માં દર્શાવેલ જુદી-જુદી ૧૭ પેટા કલમ મુજબની માહિતી જાહેર પ્રજાની જાણ ખાતર પ્રસિધ્ધ કરવાની થાય છે. જોગવાઇ મુજબ સરકારશ્રી ના વિવિધ વિભાગો, વિવિધ ખાતાના વડાઓ અને પ્રદેશ તેમજ જિલ્લા દાથા તાલુકા કક્ષાએ આવેલી કચેરીઓએ ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની માહિતી પ્રસિધ્ધ કરવાની થાય છે.

જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી જિલ્લાની માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓના શિક્ષણના કિસ્સામાં મુખ્ય વહીવટી કચેરી છે. આ કચેરી સંલગ્ન માહિતી અંગે કચેરી સંલગ્ન સંસ્થાઓ, શાખાઓ અને માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ મુજબ જેને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય તેઓના ઉપયોગ અર્થે અધિનિયમ કલમ-૪(બ) ની પેટા કલમ (૧) થી (૧૭) મુજબની આ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે.

આ એક સરકારશ્રીની સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ પુસ્તિકામાંથી પ્રાપ્ત થયેલ માર્ગદર્શન મુજબ બહાર પાડવામાં આવે છે.

આ પુસ્તિકા સંબધે વિશેષ માહિતી અથવા માર્ગદર્શનની જરૂર પડે તો નીચેની વ્યક્તિનો સંપર્ક કરવા આથી જણાવવમાં આવે છે.

શ્રી એસ.ઓ. વસાવા

કનિયાન અધિક્ષક,

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી, સુરત.

સી.૫, બહુમાળી મકાન, નાનપુરા, સુરત.

ફોન.નં. : ૦૨૬૧–૨૪૭૨૨૨૩

ડૉ. કે.આર. ઝાઝરૂકીયા

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી,

ક્રમ વિગત  
સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તાઓ અને ફરજો.
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યરીતી.
કામગીરી નિકાલ અર્થ પ્રસ્થાપિત નોર્મ્સ
કર્મચારીઓના પોતાના કાર્યો, નિયમો, વિનિયનો, સૂચનાઓ, હાથપોથી અને રેકર્ડઝ
કચેરીમાં ઉપલબ્ધ તમામ રેકર્ડની યાદી
પોલીસીના અમલમાં લોકો સાથે સંપર્ક કે પરામર્શની પ્રર્વતમાન વ્યવસ્થા
બોર્ડ, કાઉન્સિલો, સમિતિઓ અને બીજા મડળની બેઠકોની કાર્યનોંધો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી
૧૦ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીના કામકાજનો સમય
૧૧ પબ્લિક ઇન્ફર્મેશન ઓફિસરની માહિતી

 

મુખ્ય પાનુ | આપણા વિશે | સ્ટાફ | કામગીરીઓ | સંકુલ | વિશેષતાઓ | અમારો સંપર્ક | શાળાઓ |


Education Department | Commissionerate Mid Day Meal & Schools | Commissionerate of Higher Education | Gujarat Institute of Educational Technology | Director of Literacy & Continuing Education | Directorate Of Technical Education | Directorate of Primary Education | National Cadet Corps | Sarva Shiksha Abhiyan | Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board | State Examination Board | Gujarat State Board of School Textbooks | State Board of Technical Examinations Gujarat | Gujarat Council of Educational Research and Training

© www.deosurat.gov.in, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.